Arbetsintegrerade sociala företag

 

Jobbklotet är ett socialt arbetsintegrerat företag. Vi är arbetsintegrerade i den meningen att vi anser att delaktighet i arbetslivet är en nyckel för välmående. Arbetsintegrerade sociala företag i stort bedriver verksamhet som ger samhällsnytta. 

De arbetsintegrerade sociala företagen är till stor nytta för den enskilde deltagaren som ibland har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det ger en känsla av samhörighet och delaktighet att ha en sysselsättning att gå till. Detta leder till ökat välbefinnande. Brist på arbete eller annan problematik kan vara orsaker till att man väljer att börja här. 

På kort sikt ökar samhällskostnaderna för till exempel arbetsförmedlingen när ett ASF startar, för att sedan ge långsiktiga ekonomiska fördelar. Fördelar för deltagare och samhälle mäts bland annat genom dokumentation.

Avgränsningar för att få vara ett ASF:

* Dessa skall erbjuda hjälp till människor som på ett eller något annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företagen försöker skapa nya arbetstillfällen samtidigt som de även erbjuder rehabilitering eller arbetsträning för att deltagaren på egen hand skall kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

* Återinvestering. Vinsten går tillbaka till företaget och inget uttag sker på annat håll. Det kan vara att skapa nya arbetstillfällen inom det egna företaget eller att skapa nya ASF. Det kan även vara att införskaffa nya resurser eller att kompetensutveckla. 

* ASF skall vara fristående från offentlig verksamhet. Detta innebär att det inte får finnas några ägandeförhållanden mellan ASF och till exempel stat och kommun.

Det skall inte heller finnas någon särskild företagsform eller särskilda regler för ASF. I praktiken fungerar ASF som vilket företag som helst med dessa avgränsningar. 

Arbetsintegrerade sociala företag driver näringsverksamhet och det kan finnas många olika affärsidéer. På JobbKlotet tittar vi gärna på olika idéer och utvecklar ibland dessa inom företaget.

ASF följer vanliga företagsregler och har inga särskilda konkurrensfördelar. Även andra företag kan få ersättning om de till exempel anställer någon med en funktionsnedsättning. ASF får inte heller sätta underpriser. ASF ingår i näringslivet som vilket företag som helst och är beroende av samarbete med andra företag.

Arbetsintegrerade företag vilar sin verksamhet på två staplar, det ena genom att integrera människor i arbetslivet med uppdrag från olika uppdragsgivare. Det andra genom att bedriva mer klassisk näringsverksamhet.